فرآیند و مقررات ثبت نام
    مقررات وشرايط عمومي عضویت در سایت جوانه ها :
  1. تعهد مینمایم اطلاعات هویتی خود را در نهایت صداقت در سامانه ثبت مینمایم و درصورت اثبات عدم صحت اطلاعات اینجانب، بانک اختیار لغو عضویت کاربر را دارد
  2. تعهد مینمایم سن اینجانب در زمان ثبت نام کمتر از 18 سال میباشد.
  3. ضوابط و قوانین بانک ملی ایران را میپذیرم.
   
        Copyright © 2013 bmi, Inc. All rights reserved. تمامی حقوق این سايت متعلق به بانک ملی ایران می باشد. اینستاگرتم  آپارات  بله  Rss 2.0